تصوير اصلي

نكات مهم جهت ثبت نام دانشجويان معرفي از واحدهاي ديگر

  • ضمن خوش آمدگويي به دانشجويان محترم رعايت موارد ذيل الزامي است:
  • 1 - تعريف دانشجوي معرفي : به دانشجويي اطلاق مي شود كه طبق يكي از ماده هاي آيين نامه آموزش (ماده 55 كارشناسي و كارداني - ماده 24 كارشناسي ارشد - ماده 54 پيراپزشكي - ماده 66 دكتراي عمومي) جهت گذراندن دروس به اين دانشگاه معرفي شده باشد.
  • 2 - جهت ثبت نام در سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد موافقت معاونت محترم آموزشي واحد مشهد و ثبت آن در ذيل برگه معرفي نامه الزامي مي باشد.
دانشگاه آزاد اسلامي

راهنمای ثبت نام دانشجويان معرفي و مهمان از واحدهاي ديگر

  • ضمن خوش آمدگويي به دانشجويان عزيز مراحل ثبت نام به شرح ذيل مي باشد:
  • 1- ابتدا مراجعه حضوري به دبيرخانه اداري و سپس به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد جهت تاييدنامه معرفي به آدرس : مشهد- قاسم آباد - چهارراه استاد یوسفی -مجتمع فنی و مهندسی - سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - اداره ثبت نام
  • 2- مراجعه به سايت واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir در صورت موافقت معاونت آموزشي
  • 3- ثبت اطلاعات خواسته شده در سايت و اسكن مدارك لازم كه عبارتند از :1 - عكس 2 كارت ملي پشت و رو 3 - نامه معرفي از واحد مبدا كه به تاييد معاونت محترم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رسيده باشد.
  • 4- اخذ پرينت پيش ثبت نام و تكميل تعهدنامه و مراجعه به اداره ثبت نام سازمان مركزي واحد مشهد جهت ثبت نام نهايي
  • 5- دريافت برگه معرفي به دانشكده جهت انجام انتخاب واحد از طريق سايت واحد مشهد
  • توجه :درصورت عدم وجود رشته تحصيلي شما در واحد مشهد و عدم امكان ثبت نام حضورا به اداره ثبت نام مراجعه نماييد.